NA METI RAZULARENE DRŽAVE (10)

NA METI RAZULARENE DRŽAVE (10)
Na meti razularene države (10)

Mesto zločina: Stanica Štrpci
Pre 16 godina, 27. februara 1993, pripadnici srpskih paravojnih jedinica pod komandom Milana Lukića (danas u zatvoru u Hagu), uz logističku pomoć države Srbije, oteli su grupu putnika iz voza 671 na relaciji Beograd–Bar. Ovaj nezapamćeni zločin protiv civila danas je gotovo zaboravljen; ostalo je upamćeno da se u Crnoj Gori sudilo samo Nebojši Ranisavljeviću koji je dobio 15 godina zatvora zbog „ratnih zločina protiv civilnog stanovništva”. U znak sećanja na nevine žrtve ovog monstruoznog zločina, objavljujemo feljton koji se bazira na dokumentima iz knjige „Otmice u Sandžaku”, objavljene 1996. u izdanju Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i iz knjige „Otmica u Štrpcima” Fonda za humantirano pravo, publikovane 2003. godine
Pripremile: e-novine

STROGO POVERLJIVO I N F O R M A C I J A

O aktivnostima ŽTP-a „Beograd“ na sagledavanju bezbedonosne situacije na pruzi Užice–Gostun; saradnja sa organima MUP-a Srbije i Vojskom Jugoslavije.

I

Uvodne napomene
Kratak osvrt na vojno-političku situaciju

Na bazi vojno-političke procene stanja u međunarodnim odnosima u sadašnjem vremenu koje karakteriše postojanje jedne super sile (SAD) koja je i glavni nosilac politike „novog poretka“ i kohezije EZ gde preovlađuje Nemački faktor sa povećanim apetitom za dominacijom na Balkanu, kao i na osnovu „planetarnog postrojavanja“ po osnovu vere (islam, katoličanstvo i dr) i prisutnog vojnog faktora u rešavanju tih Međunarodnih sporova sa pozicije sile i to određenog broja zemalja gde OUN odstupa od principa zbog kojih je osnovana, zbog čega gubi smisao svog postojanja i međunarodni kredibilitet; i nažalost postaje servis politike SAD i EZ, tim, pre je potrebno vršiti bezbedonosno procenjivanje i sagledavanje sopstvenih snaga. Snage angažovane za obezbeđivanje mira u Jugoslaviji sve su više pristrasne u odnosu na krizu što potvrđuje ponašanje u sadašnjoj agresiji Republike Hrvatske na RSK (francuski, engleski, kanadski i drugi kontigent, stavili su se na stranu Republike Hrvatske). Treba očekivati, u slučaju odluke za vojnu intervenciju, učešće mirovnih snaga pojedinih zemalja OUN na strani agresije što bi dodatno otežalo strategijsko-operativni položaj srpskih snaga u RSK, RS pa i SRJ.

U sklopu svih procena, ŽTP „Beograd“ sa svojim mobilnim kapacitetima i statičkim infrastrukturnim objektima nalazeći se na glavnim osetljivim geostrategijskim pravcima, zahteva da se u ovoj situaciji kada se očekuju iznenađenja svih oblika, bolje organizuje što se ogleda, pre svega, u izradi pravih procena i operativnih planova zaštite svojih objekata.

Iz ovih razloga urađen je u sklopu Plana odbrane ŽTP-a „Beograd“, Elaborat o zaštiti objekata koji su od značaja za odbranu Republike Srbije. Mora se istaći činjenica da ŽTP „Beograd“ nije u mogućnosti da zaštiti sve objekte koji su određeni od strane mešovite Komisije (MUP, Vojska i ŽTP) za čuvanje.

Na osnovu rešenja Generalnog direktora i odluke da ogovorni ljudi ŽTP-a „Beograd“ obiđu prugu od Užica do Gostuna, direktor Sektora eksploatacije u saradnji sa direktorom Sektora unutrašnje kontrole i direktorom sektora odbrambenih priprema i zaštite, obišli su ovaj deo pruge. Opšti utisak je da je ovakav izlazak na teren bio potreban iz više razloga: prvo, pored zadovoljstva što su ih posetili svi direktori Sektora, odgovorni radnici na terenu, ocenjuju da je nedovoljna koordinacija između ŽTP-a i terena što za posledicu ima ležeran odnos prema radu i nemanja osećanja odgovornosti prema sredstvima rada.

Promene, da ne kažemo, radikalne, koje su se desile i dešavaju se, samo u jednom segmentu – transformacija ŽTP-a, na terenu se ne osećaju. Drugo, radnici na terenu ocenjuju da su njihove inicijative i zahtevi koje oni upućuju ŽTP-u „Beograd“ u dovoljnoj meri ne prihvataju o čemu će u ovoj informaciji biti i konkretnih slučajeva.

II
Aktivnosti u vezi poverljive informacije iz čvora Užice.

Šef Sekcije STP-a Užice informiše (28.01.1993. godine u 10,30) o najavi odvođenja putnika na pruzi Beograd–Bar koji prolaze kroz Bosnu kao i o zarobljavanju i ubijanju naših radnika koji su bili u sastavu vojske srpske.
Hitno smo reagovali na ovu informaciju:

1. Izvršena je konsultacija sa zamenikom generalnog direktora za eksploataciju i pomoćnikom generalnog direktora za koordinaciju (Ljubomira Stožinić i Mr Slavoljub Vukićević) gde je dogovoreno da se rasprava o ovom događanju prenese na uže rukovodstvo stručnog Kolegijuma gde će se utvrditi dalje aktivnosti. Ovom sastanku prisustvuje:
Ljubomir Stožinić, zamenik generalnog direktora
Dr Dragoslav Durković, pomoćnik generalnog direktora
Nebojša Bakić, pomoćnik generalnog direktora
David Vojinović, pomoćnik generalnog direktora
Slobodan Stamenković, direktor Sektora
Momčilo Stanković, direktor Sektora
Aleksandar Vojinović, direktor Sektora
Zoran Milićević, direktor Sektora
Radoslav Galičić, direktor Sektora
Mitar Mandić, direktor Sektora

Posle rasprave zaključeno je:
1. Odmah obavestiti Ministarstvo odbrane Srbije, MUP i državnu bezbednost Republike Srbije radi preduzimanja nadležnih mera.
2. Održati sastanak u Sektoru za odbrambene pripreme i zaštitu sa direktorima sektora eksploatacije gde će se utvrditi aktivnost po delatnostima.
1.2. Sastanak sa direktorima sektora Sastanak održan u prostorijama Sektora za odbrambene pripreme i zaštitu.
Sastanku prisustvuju direktori sektora: Slobodan Stamenković, Svetozar Ćapin, Aleksandar Vojinović, Momčilo Stanković, Tadić Drago i Mitar Mandić. Mitar Mandić informiše o aktivnosima koje su do ovog roka učinjene. Dogovoreno je da svi direktori sektora eksploatacije i direktori sektora UK i OPIZ-a izađu na teren.
1.3. Sastanak sa predstavnicima vojske Jugoslavije i MUP Srbije
Na sastanku koji je održan u prostorijama Sektora za odbrambene pripreme i zaštitu prisutni su:
– Komandir stanice milicije za železnički saobraćaj
– Šef službe državne bezbednosti za železnički saobraćaj
– Načelnik vojne delegacije pri ZJŽ
– Direktor sektora za odbrambene pripreme i zaštitu ŽTP-a
1.3.1. Zaključeno je:
1) Da se izvesti Ministarstvo odbrane Republike Srbije čime će se ispuniti sve obaveze iz nadležnosti železnice u vezi zaustavljanja vozova i odvođenja putnika.
1.4. Sastanak u Ministarstvu odbrane pri Vladi Republike Srbije
Razgovor je vođen sa pomoćnikom Ministra odbrane, generalom Kuzmanovićem. Ukazano je da posle zarobljavanja naših radnika koji su radili na fizičko-tehničkom obezbeđenju objekata na delu pruge kroz Bosnu i namere srpske vojske da zaustavljanjem vozova i odvođenjem putnika, i stvara još veću zabrinutost za bezbednost pruge i vozova.

Sa strane ŽTP-a zahtevano je da Ministarstvo odbrane Republike Srbije preko vojske Jugoslavije izvrši pritisak na vojsku srpsku iz Bosne radi odustajanja od ove namere jer to može imati kontra efekat. Ukazali smo da je dužnost svake države, a to znači i nas železničara da štiti svoj putnike bez obzira što ovaj deo pruge prolazi kroz teritoriju gde prestaje naša nadležnost.

-.-PHOTO: STOCK-.-Zločin u birokratskom lavirintu: ŽTP
Zločin u birokratskom lavirintu: ŽTP
PHOTO: STOCK

Koristili smo priliku da se ponovi naš zahtev za većim i određenijim učešćem Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije u obezbeđenju vitalnih objekata železnice koji su pre svega od interesa za odbranu Republike. Istakli smo da ŽTP nema ni ljudskih ni materijalnih mogućnosti da ove objekte štiti u strateškom smislu – po dubini i širini i da je zabluda da će ŽTP „Beograd“ sa jednim čuvarom na mostu odbraniti istu od diverzantskih grupa kojih je sve više na ovom delu pruge, ukoliko se prostor oko naših objekata po dubini ne štiti snagama VJ i MUP Srbije.

Ukoliko dođe do prodora diverzantskih grupa i ugrožavanja naših objekata na ovom delu pruge umanjiće se borbena snaga vojske Jugoslavije, a železnica će imati velike materijalne štete tim pre što na ovom delu pruge nema alternativnih rešenja.

1.4.1 Zaključeno je:
1) Da je ŽTP „Beograd“ u okviru svojih prava i obaveza korektno odradilo svoj deo posla i da su dalje aktivnosti oko ovih intervencija isključivo u nadležnosti Ministarstva odbrane i VJ.
2) General Kuzmanović će obavestiti Ministra odbrane pri Vladi Republike Srbije koji će po svojoj dužnosti obavestiti Generalštab vojske Jugoslavije.
3) Da ŽTP „Beograd“ isključi svaku mogućnost ocenjivanja efekata ovih akcija vojske Srpske jer se ne znaju prave namere i cilj njihove akcije.

III
Sastanak u MUP-u za Užice (2.02.1993)

Ovom sastanku prisustvuju načelnik MUP-a za Užice Boško Petrić i Komandir milicije užičkog regiona Đorđe Kerić. Sa strane ŽTP-a prisutni su Mitar Mandić, Drago Tadić i Vuko Mulina.
Cilj sastanka je da se:
– Proveri verodostojnost informacije,
– da se prikupe najnovija saznanja milicije i državne bezbednosti o ugroženosti ovog područja što podrazumeva i objekte ŽTP-a.
– da se dođe do podataka o ekstremnom ponašanju radnika zaposlenih na železnici, ukoliko ima istih.
– da se zatraži pomoć snaga milicije u obezbeđenju naših objekata i pojača kontrola terena po dubini.
– da se dogovore stalni kontakti na svim nivoima.
Vođena je otvorena rasprava o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu i zaključeno je:

1.1. Potvrđuje se informacija o nameri odvođenja putnika iz voza i dodaje se da je to strateška operacija srpske vojske radi stvaranja uslova za razmenu zarobljenika i mrtvih. Zaključeno je da bi ovakav postupak srpske vojske bio neprihvatljiv iz više razloga. Ova rešenja treba tražiti u dubini bosanske teritorije, stav je MUP iz Užica.

1.2. Upozoren je MUP okruga Užice da ŽTP „Beograd“ nema mogućnosti za uspešnu odbranu svojih objekata od strane neprijateljskih snaga koje će sve više pokušavati da ugroze infrastrukturu železnice. Ovaj problem postaje veći zbog neproverene i sumnjive kadrovske strukture železničara koji rade na ovom regionu.

ŽTP „Beograd“ instistira na trajnom rešenju ovog problema, jer svaka improvizacija ili simbolika u podršci, kratkog je daha, i uvećava mogućnost teže agresije odnosno rušenje nekih objekata čime se dovodi u pitanje funkcija železničkog saobraćaja i smanjuje borbenu spremnost oružane sile vojske Jugoslavije.

Rečeno je da ŽTP „Beograd“ sa svoje strane ulaže velika materijalna sredstva da bi sebe osposobila za zaštitu objekata i efikasno sprovođenje i izvršenje Plana odbrane koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije. Konstatovano je od strane MUP-a da oni nemaju mogućnosti za posedanjem naših objekata, ali kad zatreba oni će obezbeđivati prugu po dubini na celom području koje bude ugroženo. Ovde se podrazumeva i deo pruge koji prolazi kroz Bosnu.

Da bi se ovo ostvarilo moramo pravovremeno razmenjivati sve informacije koje ukazuju na opasnost za ugrožavanje železničkih objekata i putnika. MUP će sa svoje strane pojačati kontrolu i praćenje vozova, učiniti napor da se uspostavi bolja saradnja sa vozopratnim i staničnim osobljem. Ovu obavezu MUP je već izvršio.

1.3. Rukovodstvo MUP-a i državne bezbednosti okruga Užice izražava svoje čuđenje za postupak ŽTP, odnosno njegovih stručnih službi kada u nekim, reklo bi se, ekstremnim slučajevima vraćaju radnike muslimanske nacionalnosti na vitalna mesta odakle mogu neometano da organizuju svaku sabotažu, odnosno diverziju.

Ovakav postupak ŽTP-a, smatra se, u najmanju ruku, za neodgovorno i neozbiljno ponašanje, tim pre što u vezi ovih najnovijih odluka nije ispoljena želja za bilo kakvom saradnjom sa MUP-om. Predstavnici MUP-a smatraju da za železnicu i njenu bezbednost dolaze još teži dani. U jednoj hipotetičkoj verovatnoći širenja sukoba i prodiranja neprijatelja na prostor Ruda – Višegrada, pitamo se u kakvom položaju bi se našla železnica i Vojska Jugoslavije. Za ovu pretpostavku niti kod železnice niti kod vojske nema alternativnih rešenja.

-.-PHOTO: EPA/TANJUG-NENAD PETROVIĆ-.-Uvek na visini zločinačkog zadatka: Dragoljub Ojdanić
Uvek na visini zločinačkog zadatka: Dragoljub Ojdanić
PHOTO: EPA/TANJUG-NENAD PETROVIĆ

2. Poseban sastanak sa Službom državne bezbednosti regiona Užice (04.02.1993. godine). Ovom sastanku prisustvuju isti predstavnici železnice i B.Dimitrijević iz službe državne bezbednosti za region Užice.

I na ovom sastanku predstavnici ŽTP-a su predložili o čemu treba razgovarati:
– O stepenu zaštite objekta ŽTP-a
– O nacionalnoj strukturi zaposlenih u ŽTP-u (region Užice)
– O saznanjima organa državne bezbednosti o neprijateljskom posrednom i neposrednom delovanju pojedinih naših radnika i njihovoj saradnji sa neprijateljem iz Bosne.
– O ukupnom ponašanju muslimanske populacije sa ovog područja koja gravitira pruzi i objektima ŽTP-a.
– O saradnji ŽTP-a i MUP-a Užice od dana diverzije na mestu Bistrica.

U otvorenom razgovoru došli smo do zaključka:
2.1. Služba DB nema primedbi na rad i ponašanje naših radnika koji rade na obezbeđenju naših objekata. Naprotiv, bilo je i otvorenih pohvala. Disciplina je na visini organizacije poboljšanja. Ocenjeno je da sa ovim brojem izvršioca ŽTP ne bi mogla da zaštiti sve svoje objekte koji bi se našli u uslovima ratnih dejstava ili neposredne ratne opasnosti.

2.2. MUP i državna bezbednost regiona Užice preporučuju ŽTP-u da koliko je to moguće, radnike muslimanske nacionalnosti „razređuje“ sa drugim radnicima.
Povesti računa ko nam radi na delu pruge koja prolazi kroz Bosnu. Radnike muslimanske nacionalnosti ne treba raspoređivati na rad na delu pruge kroz Bosnu zbog njihove lične bezbednosti. Ovim radnicima, preporučuju organi MUP-a treba dati sporedne poslove i što dalje od mesta boravka čime se smanjuje opasnost od odmazde, s jedne strane, i onemogućava „bliski kontakt“ sa istomišljenicima iz Bosne.

Iznet je primer u pozitivnom smislu kako je postupljeno sa Bjelak Latifom (Hodžin sin) koji je svojim delovanjem skrenuo pažnju na sebe organa DB-a koja dokazuje da je sarađivao sa počiniocima diverzije na mostu Bistrica. On je sam napustio železnicu jer mu je onemogućeno da iz udaljenog mesta sarađuje sa svojim istomišljenicima.

Ovo je razlog da se postavi pitanje ŽTP-u, zašto je vraćen na isto mesto Jejina, a i drugi kada su bili premešteni s ciljem da im se onemogući delovanje zbog kojeg su bili poznati. Postupak njihovog vraćanja, DB ocenjuje kao veoma pogrešan, čak i opasan. Ovaj slučaj devalvira našu saradnju sa organim DB što ih nije sprečilo da izraze svoje otvoreno čuđenje kako je to moglo da se dogodi.

Ovom prilikom ponovljena su saznanja DB-a o pojednicima da su nastavili saradnju sa SDA. Naveli su nekoliko karakterističnih primera:
– Jejina Izet – saradnja sa vođama stranke SDA. U njegovom stanu su se održavali sastanci. Njegova je krilatica „da će da se bori protiv Srba“. Poseduje arsenal oružja. Iz ovih razloga negoduje šef Radne jedinice Sekcije STP iz Užica na čudan postupak nekih ljudi iz ŽTP-a „Beograd“. Naime, rukovodilac STP-a u nekoliko navrata odbija zahtev ovog radnika da se vrati na staro mesto. Međutim, ovaj radnik lično u Beogradu dobija rešenje o svom vraćanju na staro mesto i teatralno ga uručuje svom šefu. Ovaj otpravnik vozova bio je premešten u Belu Reku.

– Terpalovac Adem – šef ETD deonice u Priboju, njegov rođeni brat je vlasnik jedne kafane u Brodarevu i druge u Priboju. Čest njegov gost u ovim kafanama je Ugljanin, predsednik stranke SDA za Sandžak.

Ovaj radnik ima kiosk koji je priključen na struju preko železničkog objekta i nikome ne plaća potrošnju iste. Uz ovaj slučaj navode se primeri osam drugih stanova koji su priključeni na železničku naponsku mrežu a da ne plaćaju potrošnju struje (podatak iz prijave DB). Veliki broj radnika železnice ima u svom stanu uveden ŽAT telefon, a da o tome nije obavešten DB ili Sektor za odbrambene pripreme i zaštitu. Ovo iz razloga što se sa ovih telefona mogu izdavati direktna naređenja ili instrukcije za inkrimisane aktivnosti. Kada je uočen ovaj slučaj, saznali smo od unutrašnje kontrole ŽTP-a da širom Srbije ima mnogo uvedenih ŽAT telefona. Čak ih poseduju penzioneri i neželezničari. Zašto ne postavite pitanje: zar se sa ovih telefona ne mogu davati lažne informacije koje imaju za cilj uznemiravanje radnika ŽTP-a, ili davati podaci o lokaciji objekata i sastavu voza, njihovom pljačkanju, odnosno miniranju. Neshvatljiv je tolerantan odnos ŽTP-a prema ovim činjenicama.

-.-PHOTO: FHP-.-Sećanje na žrtve: Štrpci 2008.
Sećanje na žrtve: Štrpci 2008.
PHOTO: FHP

Podaci o ovim telefonima nalaze se kod Unutrašnje kontrole ŽTP-a. Posle ovih konstatcija za očekivati je da će Stručni kolegijum generalnog direktora ŽTP-a „Beograd“ doneti adekvatne odluke.

– Kamberović Himzo – čuvar pruge – ophodar u deonici ZOP Brodarevo. Veoma je aktivan u radu stranke SDA. Često putuje u Nemačku, dosta je odsutan sa rada. Ove postupke toleriše šef deonice Tumbul Bahto.

– Brajanac Ifet – pomoćnik šefa deonice ZOP u Prijepolju. Član je SDA. Zloupotrebljava svoj položaj i omogućava radnicima Muslimanima odsustvo sa posla da bi učestvovali na sastancima stranke SDA. Svake godine ide u Nemačku.

– Slatina Nusret – pružni poslovođa ZOP-a u Priboju. Vrlo aktivan u SDA. Bio je premešten kao radnik, ali je zbog potrebe službe vraćen u Priboj. Njegov rođeni brat je umešan u aferu „ASTRA“ oko nabavke oružja iz inostranstva.

– Sikirić Miloš – šef stanice Priboj. Postoji projava kod DB da zloupotrebljava svoj položaj. Svojim radnicima upisuje produženi rad. U DB-u postoji prijava poznatog lica – železničara o njegovim zloupotrebama.

Na kraju ovog razgovora upozoreni smo od službe Dba da naši radnici Muslimani očekuju eskalaciju socijalnih nemira u Srbiji da bi svi prešli na stranu SDA i borili se protiv Srba. Ukazano je na poznatu činjenicu da je veliki broj naših radnika Muslimana u direktnoj rodbinskoj vezi sa Seferom Halilovićem, glavnim komadantom Štaba vojske BiH-a. Poznata je činjenica da je i on poreklom sa ovog područja o kome je reč.

Takođe smo dobili podatak od šefa stanice u Prijepolju da su uočena noćna kretanja Muslimana. Pretpostavlja se da prenose pozive, obaveštenja ili razne podatke od interesa za SDA.

3. Sastanak u Korpusu vojske Jugoslavije sa sedištem u Užicu
Sa strane vojske Jugoslavije sastanku prisutni komandant Korpusa general Ojdanić i zamenik komandanta Korpusa pukovnik Borojević. Ispred ŽTP-a sastanku prisustvuju Mitar Mandić, Drago Tadić, M. Živanović i Vuko Mulina.

Cilj sastanka je:
1) Upoznati vojsku Jugoslavije sa mogućnostima, merama i faktičkim stanjem obezbeđenja železničkih objekata koji su od posebnog interesa za odbranu Republike.
2) Uticaj i posledice na borbenu sposobnost vojske u slučaju rušenja ovih objekata.
3) Mogućnosti, interesi i stvarno opredeljenje vojske da pomogne na obezbeđenju železničkih objekata.

Naše izlaganje kroz tačke dnevnog reda koje smo predložili, što se odnosilo na vitalne objekte pruge Beograd–Bar, sastojalo se iz podataka o broju objekata, njihovoj osetljivosti, snagama ŽTP-a koje ih štite, materijalno-tehničkim sredstvima, o posledicama koje bi se odnosile i na vojsku i na železnicu.

Ukazali smo na opasnost od rušenja ovih objekata pogotovo onih koje niko neobezbeđuje. Kroz ilustracije smo objasnili koliko bi vremenski bio u prekidu saobraćaj bez obzira na veliku mobilnost naše građevinske operative.

Komandant korpusa je shvatio naše probleme ali je u sklopu naših problema, izneo probleme na koje oni nailaze. Poznato je da ovaj Korpus gravitira na području gde su svakodnevene oružane provokacije na suverenitet Jugoslavije. Odmah je skrenuo pažnju da vojska ne može da nam pomogne, bar što se tiče neposredne pomoći.

Složio se sa našom konstatacijom da ako dođe do rušenja bilo kog objekta na delu pruge Užice–Štrpci–Gostun, nema mogućnosti za alternativna rešenja. Ocenjujemo da treba prihvatiti predlog generala Ojdanića da se problem obezbeđenja vitalnih objekata koji su značajni za odbranu Republike stavi na dnevni red Vlade Republike Srbije, tim pre što je ova Vlada i donela rešenje kojim ŽTP „Beograd“ proglašava za preduzeće od posebnog značaja za odbranu Republike.

Naš zahtev bi se odnosio na obavezu zaštite većeg broja objekata sa većim brojem izvršilaca. Približno onoj proceni koju je dala mešovita komisija (ministarsva odbrane, MUP-a i ŽTP-a). Ako bi se usvojio ovaj predlog, organizacija, režim tretiranja radnika FTO-a, materijalno-tehinčka sredstva i ukupan plan zaštite objekata pravio bi se na bazi operativnih vojnih procena. Naravno

Republika Srbija mora da prizna troškove ŽTP-u koji bi proizašli iz uvećanih obaveza da se veći broj objekata štiti i jačim snagama. Nažalost ne može se računati na permanentnu pomoć VJ. Ako bi se ovaj predlog generala Ojdanića prihvatio Vlada Srbije ŽTP „Beograd“ bi izradila pouzdan sistem obezbeđenja vitalnih objekata, stvari i putnika.

4. Obilazak pruge Užice–Brodarevo, uvid i ocena funkcionisanja FTO-a (04.02.1993. godine)
Ovaj deo pruge obišli su svi direktori sektora eksploatacije, direktor sektora unutrašnje kontrole, direktor sektora za odbrambene pripreme i zaštitu, kao i predstavnici VJ i MUP-a.

Opšti je utisak svih učesnika da je služba FTO-a zajedno sa poslovima čuvarske odnosno ophodarske delatnosti na zavidnom nivou. Kod ovih radnika ispoljen je visok stepen discipline i odgovornosti. Konstatovano je da je stražarska služba u teškom položaju i to zbog konfiguracije terena na kojima se nalaze objekti i otežane mogućnosti da se dolazi odnosno odlazi sa posla. Zbog težine terena, strukture stanovništva, mogućnosti iznenađenja, nemanja sredstava veze, neprijatelj bi bio u prednosti.

Iz ovih razloga dnevna odnosno noćna kontrola je gotovo nemoguća osim vizuelnih iz voza. Deo pruge koji ide kroz Bosnu, ozbiljan je problem čuvanja. Čak i MUP ističe da na ovom prostoru nema nadležnosti. Obilazak pruge od strane stručnog rukovodstva ŽTP „Beograd“ naišao je na veliko odobravanje radnika terena.

Obavljene su stručne konsultacije skoro po svim delatnostima; otklonjene su neke nejasnoće i dileme. Prilika je bila da se na zajedničkom sastanku svih delatnosti, neka pitanja usaglase.

5. Sastanak sa svim šefovima RJ odnosno Sekcija i šefova većih železničkih stanica (05.02.1993. godine)
Sastanak je dobro organizovan i odvijao se operativno. Tema je bila bezbednost u širem smislu. Odmah je izneta činjenica da je u ZOP-u veliki broj zaposlenih radnika muslimanske nacionalnosti. Na delu pruge Prijepolje–Gostun čak 50% radnika Muslimana (pružna deonica Brodarevo). U drugim deonicama ovaj problem je manje izražen. Ako bi napravili mali pregled deonica ZOP-a na ovom regionu, to bi izgledalo ovako:
– šef deonice u Brodarevu – Tumbul Bahto;
– šef deonice u Prijepolju – Bulatović Đorđe (pomoćnici Jejina Nuka i Brajanac Ifet);
– šef deonice Priboj – Mujezinović Šaćir. Za ovog radnika šef Sekcije ZOP tvrdi da je najbolji. Iz bezbednosnih razloga (lične bezbednosti) dogovoreno je da se ovaj radnik povuče sa dela pruge koji prolazi kroz Bosnu. Ovo je učinjeno na sugestije MUP-a i DB-a regiona Užice.

Između ostalog iznet je problem ophodara koji vrše ophodnju pruge kroz Bosnu, oni odbijaju da rade na ovom delu pruge, zbog lične sigurnosti. Šef stanice Priboj tvrdi da je Slatina Nusret, radnik ZOP-a, „težak“ ekstremista. I još nešto, ovaj šef stanice tvrdi da je u Priboju najopasnije. Ukazao je na podatak da je u Priboju bilo okupljeno oko 500 Muslimana očekujući prodor muslimanske vojske na ovaj pravac. Ovaj šef stanice usprotivio se da Zulović bude vraćen na staro mesto. Za ovakav svoj stav dobio je oštar ukor od bivšeg šefa Sekcije STP Užice. Rekao mu je „bolje drži jezik za zube“ jer zbog ovoga možeš da izgubiš posao. Tvrdi se za ovog radnika, da je na dan izvršenja diverzije na mostu Bistrica bio odsutan, odnosno išao da primi zadatak od naredbodavca.

Šef stanice iz Požege smatra da je malo jedno čuvarsko mesto za ovu stanicu. Izneta je tužna činjenica „da radnici železničari pokradoše sve što se pokrasti može“. Saobraćajni kontrolor smatra da je problem, između ostalog, u malom broju izvršilaca koji prate vozove. Recimo, lokalne vozove, prati jedan kondukter.

Šef RJ vuče vozova izneo je problem uvećanog straha mašinovođa koji voze na ovom regionu.

IV

Umesto zaključaka

P r e d l o g

Na bazi ponuđenog materijala, procena i ocena, materijalne i druge mogućnosti ŽTP „Beograd“, Stručni Kolegijum generalnog direktora predložiće i usvojiti zaključke, utvditi nosioce aktivnosti, operativne programe rada i odgovornost za neizvršene zadatke.

Sledi:
JAVNO ŽELEZNIČKO TRANSPORTNO PREDUZEĆE „BEOGRAD“ SEKTOR ZA ODBRAMBENE PRIPREME I ZAŠTITU

Strogo pov.br. 5/1 – 93
Dana: 01.03.1993. god.
Beograd, Nemanjina br. 6

PREDMET: Informacije o zadržavanju vozova i odvođenju putnika u ukrsnici Štrpaca
Obaveštavamo Vas da je u poslednje vreme prisutna pojava nepredviđenog zaustavljanja i zadržavanja vozova sa prevozom putnika na pruzi Beograd–Bar i to na delu pruge koja prolazi kroz teritoriju Republike Srpske, službeno mesto ukrsnica Štrpci.

Dana 12.02.1993. godine izvršeno je prinudno zadržavanje voza u ukrsnici Štrpci i izvršeno je odvođenje putnika, i to:
– Iz voza br. 3600 koji je zadržan od 7.36 – 7.44 časova odvedena su 3 putnika.
– Iz voza br. 3601 koji je zadržan od 8.05. – 8.14 časova odvedeno je 6 putnika, a dva putnika koja su čekala na stanici sprečena su da otputuju i takođe odvedena.

-.-PHOTO: STOCK-.-Vozovi i dalje prolaze: Negde u Srbiji
Vozovi i dalje prolaze: Negde u Srbiji
PHOTO: STOCK

Dana 27.02.1993. godine prisilno je zaustavljen voz 671 u 15.50 časova i zadržan je 22 minuta. Ovo je uradila grupa uniformisanih lica koja je pod pretnjom zahtevala od otpravnika vozova da putem glavnog staničnog ulaznog signala zaustavi voz 671. Nakon zaustavljanja izvršen je pregled putnika u prisustvu dva milicionera – pratioca voza. Odvedeno je 24 putnika, muškarca.

Posebno naglašavamo da je među odvedenim licima i jedan radnik ŽTP-a „Beograd“ i to otpravnik vozova u stanici Prijepolje teretna Memović Fikret.

Dužni smo da Vas upoznamo da smo blagovremeno Ministarstvu odbrane RS i MUP-u RS ukazali na moguće posledice po saobraćaj vozova, bezbednost železničke infrastrukture, i druge posledice koje mogu proizaći nakon ovakvih akcija.

Svako zaustavljenje i zadržavanje vozova koje nije predviđeno redom vožnje ili nije unapred najavljeno u cilju preduzimanja odgovarajućih organizacionih mera može imati za posledicu ugrožavanje bezbednosti kretanja vozova, kao i druge posledice.
Ovu informaciju dostavljamo radi preduzimanja potrebnih mera iz vaše nadležnosti.

DOSTAVLJENO:
– Ministarstvu odbrane RS
– Ministarstvu unutrašnjih poslova RS
– Ministarstvu za saob. i veze RS

GENERALNI DIREKTOR ŽTP-a „Beograd“
Milomir Minić, dipl.pravnik

JŽTP „BEOGRAD“
Šalje:
SEKTOR ZA ODBRAMBENE PRIPREME I ZAŠTITU
Inicijali: MĐ / IP
Br: 22 / 2 – 94
Datum: 10.02.1994.god.

PREDMET: Odvođenje putnika iz Ukrsnice Štrpci
– traži se –

Povodom drugog zahteva upućnog Generalnom direktoru ŽTP od strane Skupštine Republike Crne Gore odnosno Komisije za prikupljanje informacija o otmici putnika iz voza br. 671 izvršenoj u Štrpcima, inače naslovljen na ovaj Sektor, ocenjujemo, da u interesu ŽTP-a „Beograd“ i šire, zahtev treba proslediti Sektoru za eksploataciju odnosno Sektoru za STP što podrazumeva i naš konačan odgovor ovoj instituciji. Sektor za odbrambene pripreme i zaštitu ukazuje na neke činjenice u vezi sa ovim događajem:

1. U cilju preduzimanja preventivnih mera povodom učestalih pretnji diverzijama na pruzi Beograd–Bar, uputili smo Generalnom direktoru ŽTP-a upozorenje gde smo dosta precizno ukazali na opasnost odmazde (strogo pov.br. 4 / 1 – 93 od 01.02.1993. god),

2. U vezi ovog upozororenja održan je sastanak najužeg stručnog kolegijuma ŽTP-a gde je direktor ovog Sektora podneo informaciju o bezbedonosnom stanju na pruzi Beograd–Bar.

3. Održan je sastanak sa predstavnicima milicije i službe državne bezbednosti MUP-a Republike Srbije.

4. Obavljen je razgovor sa pomoćnikom Ministra odbrane Republike Srbije gde je dogovoreno da se o najavama diverzija i drugih subverzivnim aktivnosima obavesti Ministar odbrane Republike Srbije, a da Ministar odbrane upozna Vojsku Jugoslavije, čime se obaveze ŽTP-a „Beograd“ do kraja iscrpljuju.

5. U okviru ŽTP-a održan je sastank sa direktorima sektora i sačinjen je plan i program mera sa zadatkom obilaska pruge na teritoriji užičkog regiona.

6. Podneta je informacija o aktivnostima ŽTP-a na sagledavanju bezbedonosne situacije na pruzi Užice–Gostun (saradnja sa organima MUP-a Republike Srbije i Vojskom Jugoslavije).

Sve aktivnosti koje su vođene u ovom Sektoru, a vezane su za slučaj odvođenja putnika iz voza 671 kodirane su visokim stepenom zaštite tajnosti podataka – „Strogo poverljivo“ – što je razlog da upozorimo da se materijali ovog Sektora ne mogu koristiti za pismene informacije i slično.

Iz ovih razloga predlažemo da Zamenik Generalnog direktora za eksploataciju izda nalog Sektoru za STP kako bi se sled logičkih algoritama ovih događanja zamenio podacima (vremenskim i brojčanim iskazima) iz procesa eksploatacije prevoza odnosno organizacije saobraćaja što bi globalno posmatrano, trebalo odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Kretanje voza
– vreme polaska i razlog eventualnog zakašnjenja voza iz stanice Užice,
– da li je voz održavao vozna vremena i vremena bavljenja predviđena RV,
– kako je voz zaustavljen u ukrsnici Štroci i po čijem zahtevu;
2. Vozno osoblje
– broj voznog osoblja i njihov domicil,
– ako je vozno osoblje ŽTP-a „Beograd“ u prilogu dostaviti izjave ovih radnika,
3. Rad otpravnika vozova u ukrsnici Štrpci
– izjava otpravnika vozova o događanjima u ukrsnici i mere koje je preduzeo,
4. Sadržaj izveštaja šefa sekcije STP Užice
5. Mere koje su preduzete u Sektoru STP

Molimo da se naša sugestija u pogledu procedure oko korespondiranja između ŽTP-a „Beograd“ i Komisije Skupštine Republike Crne Gore, shvati kao izraz dobre namere kako bi se na zadovoljavajući način odgovorilo zahtevu.

Još jednom skrećem pažnju da je ovaj Sektor svojim dopisom upućenom zameniku Generalnog direktora ŽTP-a „Beograd“ predložio da izveštaj o ovom događaju podnese Sektoru za STP (broj 22 / 1 – 94 od 07.01.1994. godine).

DIREKTOR SEKTORA ZA ODBRAMBENE PRIPREME I ZAŠTITU
Mandić Mitar, dipl.saob.inž.

Skupština Crne Gore
Komisija za prikupljanje informacija o otmici putnika iz voza br. 671 izvršenoj u Štrpcima 27.02.1993. god.
Broj: 02 – 137 / 1
Podgorica, 27.01.1994. god.
GENERALNOM DIREKTORU JPŽ

Poštovani,
Obavještavam Vas da je Skupština Crne Gore na drugom redovnom zasjedanju, dana 19.10.1993. god., donijela donela odluku o formiranju Komsije za prikupljanje informacija o otmici putnika iz voza 671, izvršenoj u mjestu Štrpci, na pruzi Beograd–Bar. Shodno toj odluci, Komisija prikuplja informacije od državnih organa i iz drugih izvora. Vjerovatno Vam je poznato da smo preko Ministarstva saobraćaja Republike Crne Gore, zamolili za dokumentovanu informaciju i Vaše preduzeće. Odgovor koji je uslijedio 15.12.1993. god. (nema broja dokumenta kojim je on zaveden u Vašu arhivu), a potpisao(la) ga je gđa (gospodin) Maksimović (ime nečitko), zamjenik generalnog direktora, nije iscrpan, s obzirom na našu molbu i vanredan događaj u Štrpcima. Zato Vas molimo da učinite dodatni napor kako bi nas detaljno izvjestili u pogledu kretanja voza, ponašanja osoblja i rezultatima Zakonom predviđenih radnji koje su u kompetenciji odgovornih u Vašem preduzeću u tako vanrednim prilikama.

Uz srdačne pozdrave i najbolje želje,
Dragiša Burzan,
Predsjednik Komisije

JAVNO ŽELEZNIČKO TRANSPORTNO PREDUZEĆE „BEOGRAD“
SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNO TRANSPORTNE POSLOVE
SLUŽBA ZA POSLOVE VANREDNIH DOGAĐAJA
BROJ: 284 – 14 / 02
DANA: 08.03.2002.
BEOGRAD
POMOĆNIKU GENERALNOG DIREKTORA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
PREDMET: Odgovor u vezi predmeta K. br. 5 / 98 Višeg suda u Bijelom Polju

U vezi događaja od 27.02.1993. godine, kada je u stanici Štrpci došlo do nasilnog odvođenja 20 putnika iz voza broj 671 koji je saobraćao na relaciji Beograd–Bar, dajemo Vam sledeću informaciju.
Povodom ovog događaja Služba za poslove vanrednih događaja ne poseduje nikakva pisana dokumenta niti je pomenuti događaj vođen kao vanredni događaj prema odredbama Pravilnika 19, Uputstvo 79 i Uputstvo 2030 /91.

U vreme dešavanja spornog događaja ŽTP „Beograd“ je bio vlasnik pruge i železničke stanice Štrpci i radnici koji su obavljali službu u stanici Štrpci su bili radnici ŽTP „Beograd“. Nekoliko dana po nastanku već pomenutog događaja pristupilo se prikupljanju osnovnih podataka o nastalom događaju, ali je stav neposrednih rukovodioca bio da se isti ne tretira kao vanredni događaj, već da se prikupe podaci radi eventualnog informisanja rukovodećih struktura u okviru našeg Preduzeća i nadležnih službi u saveznim i republičkim organima za poslove saobraćaja.

Iz Sektora za saobraćajno transportne poslove, po prikupljanju osnovnih podataka, otišla je jedna pisana informacija sa naznakom „strogo poverljivo“ na nama nepoznate adrese, dok se prikupljeni materijal čuvao u jednoj fascikli.

Materijal je bio u Službi za poslove vanrednih događaja negde do marta 1995. godine, kada je od strane šefa Odeljenja za saobraćajne poslove, Ujčić Josipa, uzet radi podnošenja izveštaja višim organima. O tome, kome je podnešen izveštaj i u kojoj formi mi nemamo nikakvih saznanja. Od tada u službi nema nikakvih tragova o pomenutom događaju u stanici Štrpci.

Što se tiče kretanja voza 671 dana 27.02.1993. godine o tome Vam ne možemo dati konkretne podatke, jer se prema odredbama člana 4 Upustva o obrascima saobraćajne službe i načinu njihovog vođenja (58) saobraćajna evidencija odnosno odgovarajući beležnici, saobraćajni dnevnik, stari grafikoni saobraćaja vozova i slične evidencije čuvaju u arhivi godinu dana.

Informacije o samom događaju u stanici Štrpci i o tome gde se čuva prikupljeni materijal možete dobiti od rukovodilaca koji su tada radili u Sektoru za saobraćajne poslove (šefa Odeljenja za saobraćajne poslove Ujčić Josipa, pomoćnika direktora Sektora za STP za saobraćajne poslove Kecman Nenada, zamenika direktora Sektora za STP Janković Predraga i direktora Sektora za STP Urošević Milana) kao i od pomoćnika generalnog direktora za bezbednost i organizaciju saobraćaja Stamenković Slobodana i zamenika generalnog direktora za eksploataciju Stožinić Ljubomira, koji su obavljali rukovodeće funkcije u Preduzeću u vreme spornih dešavanja.

Srdačan pozdrav,
DIREKTOR SEKTORA ZA STP
M. Stamatovski, dipl.saob.inž.

Komentariši